ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционните срокове са упоменати в описанието на родителските категории. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта.

Необходимо е, след извършване на покупката, да се уверите, че гаранционната карта е попълнена правилно. В противен случай тя няма да е валидна. При установени пропуски или грешки уведомете веднага служител на Top Techno.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Стоки от категориите „бяла техника“ и „черна техника“ – 24 месеца гаранция

*Батерии на всякакъв вид устройства, са без гаранция!

**Аксесоари от всякакъв вид, са без гаранция!

***Всички продукти, които продаваме е възможно да са с липсващи аксесоари!

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или вложени некачествени материали. Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и настоящата гаранционна карта, гаранционната карта да е попълнена четливо и да съдържа всеки един от изброените реквизити, без изключение, а именно: име и печат на продавача, модел, сериен номер и дата на покупка на продукта, подпис на купувача (клиента).

Гаранция няма за уреди закупени за професионални цели или от юридически лица.

ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти, както и гаранционни карти в които има задрасквания и поправки са невалидни!

Съгласно чл. 47 ал. 1 точка 12 от ЗЗП, клиентът има право да предяви претенции 24 месеца след извършване на покупката.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Гаранцията се прекратява при следните условия и дефекти причинени в резултат на :

 1. Токови удари от всякакъв характер.
 2. Повреди причинени от неправилна инсталация или неправилно включване към електрическата мрежа.
 3. Пожар, земетресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие.
 4. Отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, т.е. използване на  неизправна ел. инсталация.
 5. Прах, пясък, кал, влага, вредители и други замърсители.
 6. Дефекти причинени от неправилен транспорт.
 7. Ремонти извършени от лица неоторизирани от Ай Америка ООД (Top Techno).
 8. Скъсана или нарушена маркировка (Гаранционна лепенка и/или стикер със сериен номер).
 9. Случаите на модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му.
 10.   Повреди причинени от други компоненти, периферия и експлоатацията му в неправилна среда.
 11.   За рекламация се приемат устройства в пълна окомплектовка, гаранционна карта и описание на дефект.
 12.   Неизвършена профилактика (почистването) на системата през гаранционния срок.

ВАЖНО!!!

 1. Софтуерните проблеми и профилактика не са предмет на гаранционно обслужване и услугите свързани с тях се заплащат.
 2. При транспортиране на продукти рисковете по доставката на продукта до сервиза и обратно са за сметка на купувача.
 3. В случай , че бъде отказана гаранцията поради гореизброените причини и нарушаване на гаранционните условия или не бъде открит дефект в уреда , купувачът следва да заплати всички направени разходи от търговеца които в общият случай са: разходи по транспорта (ако има такива ) за неговият уред в съответният брой посоки ( една, две), както и такса за диагностиката на уреда направена в сервиза в размер от 24 лв. с ДДС.

Рекламиране на уреда / Заявка за безплатно гаранционно обслужване

 1. Преди да изпрати чрез куриер рекламираната стока купувачът задължително се обажда на посочените телефони за контакт.

Търговецът указват начина по който ще им бъде предоствена рекламираната стока.

 1. В случай на рекламация купувача трябва писмено да опише какъв е дефекта или какво представлява дефекта или кога и как се проявява. Текста е в свободна форма, като трябва задължително в него да е написана марката, модела и серийният номер

(ако има такъв). Купувачът трябва да напише своите имена, телефон за контакти и дата, като след това се подписва.

 1. Ако уредът се намира извън България в момента на гаранционното събитие, той трябва да се изпрати до търговеца в България за предоставяне на безплатната гаранционна услуга за сметка на купувача.

Уредът се връща само на посочен адрес в България.

В случай, че има нужда уредът да бъде изпратен извън България – търговецът си запазва правото да откаже такова изпращане или приемане на такъв уред.

В случай, че има нужда уредът да бъде изпратен извън България този транспорт е изцяло за сметка на купувача. Търговецът може да поиска да му бъде заплатена допълнителна сума за организиране на международен превоз.

Случаи в които няма да се приемат уреди за ремонт:

– Ако уредът не е почистен, по и в уреда има остатъци, мазнини или други замърсяващи наслагвания.

– Ако в уреда има наличие на инсекти, хлебарки или други живи / не живи елементи застрашаващи живота и здравето на приемащият гаранционна техника.

Клиентът трябва да има предвид, че непочистените уреди могат да засегнат здравето и живота на приемащите и ремонтиращите съответният уред. В случай на зараза клиентът може да бъде подведен под отговорност по  чл. 128, чл.129 ,чл.130, чл. 133 или чл. 134  НК (Наказателен кодекс ) за нанасяне на телесна повреда.

Ремонт / замяна на уред

 1. Ако правото за предоставяне на гаранция е основателно, продавачът решава по какъв начин трябва да бъдат отстранен дефектът, дали чрез ремонт или чрез смяна с равностоен уред.
 2. Търговецът не е длъжен да предават старите резервни части, да ги представят, да дават обяснение какъв е бил ремонта и т.н. в случай, че ремонтът е извършен изцяло за негова сметка.

Други:

 1. При връщане на уред от търговеца в случай, че купувача не може да бъде открит на посоченият от него телефон, или не може да бъде открит на посоченият от него адрес от страна на куриера – търговеца не носи отговорност за това.

Направените допълнителни разходи за връщането на съответният уред ще бъдат покрити от клиента.

Ако купувачът не бъде открит от куриера или не вземе стоката си от офиса на куриера , то търговеца си запазват правото в този случай да изоставят уреда в системата на куриера, без да дължат в последствие каквото и да било обезщетение на купувача. Куриерът ще постъпи с непотърсената стока съгласно неговите правила.

 1. Търговецът съхраняват до 45 дена от датата на получаването рекламирани уреди от клиента.
 2. Никой търговец няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията на тази гаранция.
 3. Търговецът не дължи на купувачът никакво обезщетение за пропуснати ползи, за периодът в който уредът е бил на сервиз или други обезщетения.
 4. Търговецът не предоставят оборотни уреди на клиента за времето в което даден уред се намира в сервиз.
 5. В случай, че клиентът е нарушил гаранционните условия и чрез тях е унищожил уредът си търговеца не е длъжен да му предоставя възможността за извънгаранционен ремонт срещу заплащане.

Настоящата гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съобразно Българското законодателство.

Независимо от гаранцията, продавачът отговаря за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Информация от ЗЗП съгласно изискването на ЗЗП по Чл. 119. ( ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ )

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.